Wij willen ons graag aan u voorstellen!

Wij zijn stichting Frontline Global, gevestigd in Nijkerk. Wij zijn een nog jonge stichting momenteel werkzaam in achterstandswijken in en rondom Kaapstad, Zuid Afrika. Twee mensen uit ons team, Michaël en Joline Abis, zijn uitgezonden om het Woord van God te verkondigen . 
Wij als stichting willen u graag inlichten over de hedendaagse problematieken in Zuid Afrika en u betrekken bij het werk wat wij daar doen.

Het probleem
Krottenwijken in Kaapstad waar geen hoop meer is. Alcohol- en drugsgebruik, criminaliteit en armoede. Veel gangs en schietpartijen. Huiselijk geweld, misbruik en prostitutie. 83% is werkloos. 20% heeft aids. Vaak hebben de kinderen geen vader of moeder meer. 
De oplossing
Het opleiden en trainen van inwoners tot coaches. Wij bieden in de eerste plaats een veilige plek voor jongeren. Ze kunnen bijvoorbeeld bij ons komen om te sporten en andere activiteiten te doen. Zo creëren we een vertrouwde omgeving, waar deze jonge mensen kunnen groeien en vrienden kunnen maken. Daarnaast geven we voorlichting over seks, alcohol- en drugsgebruik en vertellen we over het christelijk geloof. Wij geloven dat het geloof in Jezus mensen kan aanzetten tot drastische veranderingen in hun levensstijl. Wij bevorderen hiermee de sociale integratie waardoor jongeren makkelijker aan een baan komen. Na verloop van tijd zullen ze zelf ook les geven en activiteiten organiseren. Hierbij werken we nauw samen met andere organisaties zodat we de continuïteit kunnen garanderen. Omdat de jongeren zelf ook actief worden geeft dit hen zelfvertrouwen en vooral hoop. Zo transformeren wij hopeloze situaties in hoopvolle situaties! 
Wat wij nodig hebben
Het werk dat wij doen gaat niet vanzelf. Twee van onze mensen, Michaël en Joline, gaan naar Zuid-Afrika om daar te werken in de zogeheten Town Ships. Zij hebben vervoer nodig om van de ene locatie naar de andere te kunnen. Dit kan alleen met een goed beveiligde auto omdat overvallen regelmatig voorkomen in de sloppenwijken van Zuid-Afrika. Zij hebben materialen nodig om les te kunnen geven, zoals bijbels, voetballen, tenues en voetbalschoenen. Ook worden er trainingen gevolgd om beter te leren coachen. Er komen veel aspecten bij kijken omdat je natuurlijk wel met mensen werkt. En omdat wij dat serieus nemen volgen Michaël en Joline deze trainingen om zich zo goed mogelijk uit te rusten voor het werk dat ze doen. Er is een retourvlucht geboekt naar en van Zuid-Afrika. De bedoeling is dat zij één jaar blijven, vandaar ook de terugvlucht. Verzekeringen zijn een must, we gaan er niet van uit dat er iets gaat gebeuren maar willen wel goed voorbereid zijn mocht ons iets overkomen. Ten slotte is er het levensonderhoud en de verblijfskosten. Dit is de grootste kostenpost omdat er dagelijks eten nodig is en de huur betaald moet worden.

Missie
Het verkondigen van het Woord van God in de wereld volgens de grote Bijbelse opdracht van Mattheüs 28 vers 18 tot en met 20 en wel door woord en daad meedoen aan ontwikkelingswerk in achterstandswijken, een en andere in de ruimste zin van het woord.

Hoe we dit willen bereiken
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het bevorderen van sociale reïntegratie en het bouwen aan gezonde gemeenschappen door middel van sport en andere activiteiten.


Geloofsbasis

  1. de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
  2. de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding;
  3. onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid;
  4. de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart;
  5. de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling;
  6. de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en Zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken maar door het geloof in Hem;
  7. de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van degenen, die verloren gaan, ten oordeel ;
  8. het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus;
  9. het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in de hele wereld te verkondigen.

Financiën